بیروڕا
نشتیمانیك لە دوای مام
ژیروان دەرگەڵەیی

.  هەموومان شاهیدین و یٔەزانین کە ماوەیەڪە ڪۆمەڵە خەڵڪانێك دەستیان ڪردووە بە خۆپێشاندان و گرەشێوێنی زۆنی لە  سەوز دا، دەیانەوێت بەهەموو توانایەڪیانەوە زەربەیەڪی وروژێنەر لەهەرێمی  سەوز بدەن، لەم گێژاوەی گۆڕەپانی هەرێم ڪە ژمارەی دانیشتوانی گەیشتۆتە 5ملیۆن ڪەس سەدان پارتی و ڕێڪخراو دام و دەزگا دروست بووە هەریەڪە بۆ خۆی زۆنێڪی ڕاگەیاندووە ، لەم قۆناغە ناسڪە دا هەرڪەس و ڕێڪخراوێك یەڪتری بە گرە شێوێن تۆمەتبار یٔەڪەن و کەسیش یٔامادەی تیا نیە ڪە چارەسەرێڪی سەرەڪی بۆ کێشەڪە بدۆزێتەوەو ڕای کۆمەڵانی خەڵڪی ڪوردستان بگەینێتە قەناعەت سەرداری حاڪم بوونی نیە ، لە ڪۆی پێج ملیۆن ڪەسەڪە هەموویان یەڪتری تۆمەت باریٔەڪەم ڪەچی هیچ لایەنێكیش یٔامادەی چارەسەری باروودۆخەڪە نیە ، هەمووی گلەی و گازندە دارە.

یٔەم جۆرە گردبوونەوانە  مافی سادەو ڕەوای ڪۆمەڵانی خەڵڪی ڪوردستانن بە هەموو پێڪهاتەڪانیەوە،دور لە پێوانەی توندوو تیژی بە سیاسی ڪردن  بە یٔاشتی و دیالۆگیك ڪە زۆرینەی خەڵك هاوڕابن، لێرەدا بانڪەوازێك بۆ گردبوونەوە یٔەوەیە ڪە دەبێت سروشتی گردبوونەوەڪە لە گۆڕان ونەوەی کۆن  و لایەنە سیاسیەڪانی گرە شێوێن بپارێزرێت ڪە پاش ڪۆی ڪابینە ساوایەڪەن ، یٔەو لایەن و ڪەس و پارتیانەی بە ناوی یٔۆپۆزیسیۆن دەیانەوێت ڕای گشتی گەنج و جەماوەر بورشێنن و خۆپێشاندانەڪان زایەدەی سیاسی بوون بڪەن یٔەوا یٔەم جۆرە خۆپێشاندان و گرە شێوێنیە هەرگیز نابێت یٔیرادەی سروشتی  گەل یٔەمجۆرە ڪەسانە قەبوڵ نەڪات چونڪە یٔەوانیش بەچڪە( هەشت ملیۆن) خۆرەڪەی ناو پەرلەمانن ، ڪەچی خۆیان پەرلەمان تارن و بە ملیۆنان پارەی بریمەر یٔەچێتە گیرفانیان و دێنە ناو خۆپیشاندانیش گرەشێوێنی یٔەڪەن وەڪو یٔۆۆپۆزیسیۆن مامەڵە یٔەڪەن ، بزوتنەوەی گۆڕان  یەڪیڪە لە گرێ شێوێنەڪان  و یٔەیەوێت زۆنێڪی مۆر ڕابگەیێنێت ، ڪەچی لە زۆنی زەرد ناوێرن یەك بست بەرەو پێشەوە هەنگاو بنێن. دڵنیام سەوزایی سودی هەیە بۆ مرۆڤ بە ڵام زۆنی مۆر جگە لە نەهامەتی هیچ سودێڪی لێ بەدی ناڪرێت ڪە بەچاوی ڕوونەوە  دیارە ، چارەسەری ڕیشەی یٔەوە نیە ڪە پێشمەرگە بریندار بڪەیت و فەرماندە بە بەرد بکوژیت، یٔەمە هەنگاوێڪی هەرە مەترسی دارە ڪە یٔەگەر خۆپێشان دەران یٔێنسانێڪ بە بەرد بکوژن ، یٔەگەر بێنە سەر  پێناسەی حوکم دار  دەبێت چی لە خەڵك بڪەن ڪێشە قوڵەڪە یٔەوەیە ڪە هەر هەنگاوێڪی گردبوونەوە هەوڵ دەدەن بە سیاسی بڪەن،  یٔەوانەی گۆڕانیش وابوون هێزوو متمانەی جەماوەریان قۆستەوەو دوایش بونە پاشڪۆی پارتی بە دۆلار دەمیان داخستن، بۆیە یٔەوەی لێرە دا گرینگە یٔەوە نیە ڪوا یٔەم دەسەڵاتە یان یٔەم زۆنە بروخێنرێت هۆڪارە گەلێك لە یٔارادەیەو زەنگێڪی مەترسی دارە ڪە شەڕێ سۆرانی بە سۆرانی بڪەوێتە ناو بازاری ساسیەڪانەوە زۆنی سەوز ڪە هەرێمێڪە پایتەختی ڕۆشەنگەری جەماوەریە و دەبێت خەڵڪی زۆنەڪە زۆر بەلێهاتوانە مامەڵە لە گەڵ یٔەم گردبوونەوەیە بڪەن چونڪە دەستی یٔەساسی دوژمنانی لە سەرە،  یانی گردبوونەوەڪانیان لە تام چێژ بردۆتە دەرەوە شەڕەڪە زیاتر بە ڕێڪخەر ڪراوە(سۆرانی بە سۆرانی) پێچەوانەی هەرێمی زەرد و (بادینی و بادینی )ڪێشە ڪە ڕوونە ڪە بادینیەڪانیی هەرێمی زەردیش موچە خۆری یٔەم ڪابینەیەن نوڪە جەڕەسێڪیش یان نیە بۆ سۆرانیەڪان، پسیارەڪە یٔەوەیە بۆ تەنها سلێمانی؟ بەڵکو یٔەوەی کە گرینگە لەم کاتەدا کێ پێشەنگی یٔەم گرێ شێوێنیەیە بدۆزرێتەوە؟ بە ژیرانە مامەڵە بڪەین  دەبێت لێرەدا هەرچی سۆرانیە زۆر بە وردی و یٔاقڵێڪی سەلیم بیربڪاتەوە، هەوڵی شەڕی لە یەك بەردانی سۆرانیەكان لە لووتکەی گەرمی هەندێك ڪەس دایەو زۆر خۆشحاڵیشە بەم باروودۆخەی یٔێستا لە هەرێمی سلێمانی ڕوودەدات چونڪە چاوی بەم درەوشاوەی سلێمانی هەڵناێیت مخابن بۆ یٔەم جۆرە سەرڪردەنە،

لێرەدا شڪۆی مام و نشتیمانی دوای مام بەڕاستی  یٔازار بەخشە  یٔەگەر مام ماڵ یٔاوای نەدەکرد، دەی توانی هەموو گورگ و مەڕەڪان بە سیاسەتێڪی حاڪم وا لێ بڪات ڪە یٔاو لە گەڵ یەڪتری بخۆنەوە،  داخم لەم نشتیمانەی دوای مام یٔەگەر مامان بمایەو یٔاوا وێڵ نەدەبووین لەسەر مەریخیش با لە ژیانی ڪۆمەڵانی خەڵڪی ڪوردستان تێ دەگەیشت، دەی توانی بەیەك ووشە هەموو خەڵك لە یەڪتری ڪۆ بكاتەوەو بیان خاتە خزمەتی یەڪتری، لە نشتیمانێك یٔەژین ڪە هێستا هەموومان دژی یەڪترین و داوای سەربەخویش یٔەڪەین، تەنها بۆ یەك ساتیش بێت دەبێت هەموو سەرڪردە سیاسیەڪانی ڪورد دەرسێك لە تیۆری ژیانی مام وەرگرن ڪە چۆن کۆمەڵانی خەڵڪی ڪوردستانی بەڕێوە بردووە، هەموو کوردی باشور قەرزداری گڵڪوی مام ین ڪە تا دوا هەناسەی سیاسەتێڪیی حاڪم یٔاسای پەیڕەو دەڪرد.
مام نەوەڪو تەنها بۆ نشتیمانی ڪورد ، بەڵڪو بۆ هەموو گەڵانی عێراق مایەی فەخامەتێڪی بیر مەند بوو، لە هەموو تەنگ و چەڵەمیەك دا دەیتوانی ژیرانەو بە یٔاقڵێڪی سەلیم و ماقوڵ ڪێشەڪان چارەسەر بڪات، دەبێت سەرڪردایەتی زۆنی سەوز و دڵسۆزو لایەنگرانی یەکێتیمان بە ڕۆحیەتی پیرۆزی مام هەموومان خۆ  نوێ بڪەینەوە، پلانەڪانی دوژمنانی یەکێتی لە زۆنی سەوز دا ڪە بۆ شێواندنی یٔارامی بە یٔامانج ڪراون تێك بشكینین، شەڕی سۆرانی به سۆرانیش عەرام بڪەین، بە چەپڪە گوڵە یٔاشتیەڪەی مامی پیروزمان دور لە نەفرەت و یەڪتر شڪاندن باوەش بۆ یەڪتری بڪەینەوە.بەرپرسە گەندەڵەڪانیش بە سزای گەل بگەیێنین.بە هیچ شێوەیێك ڕێگە نەدرێت خوێن جێگەی یٔاشتی بگرێتەوە.

لێرەدا پێویستە بڵێین  و یٔاماژەی پێ بدەین مام سۆمای چاوی هەژاران بوو، فرمێسڪی  چاوی دایڪی شەهیدان بوو، سەرداری حاڪمی وڵات بوو،  نرخ و پێوانەی دیموڪراتیڪی پایتەختی ڕۆشەنگەری بوو، مخابن بۆ سلێمانی یٔارامی دڵانی  مام لە دوای تۆ نشتیمان وێرانە، یٔاخ بۆ نشتیمانی دوای مام.
‌‌ زیاتر ...
ئازاد ئیبراهیم ئەحمەد
بورهان شێخ ڕه‌ئوف
سه‌رتیپ جه‌وهه‌ر‌
بورهان شێخ ڕه‌ئوف
زۆرترین خوێندراو
  • 24 کاتژمێر
  • هەفتە
  • مانگ